Mazda Motor Serbia

Beograd

Street
11000 Beograd

Radno vreme

Prodaja Servis
Mazda3
Prava i uslovi korišćenja
Izjava o privatnosti
Mazda u Srbiji
Cookies

Informacije o zaštiti podataka o ličnosti za postojeće i potencijalne kupce

 

I. Informacije o zaštiti podataka o ličnosti u vezi sa našom obradom podataka o ličnosti u skladu sa članovima 23, 24. i 37. Zakona o zaštiti podataka o ličnostii

 

Zaštitu podataka o ličnosti shvatamo veoma ozbiljno i stoga Vas ovim putem obaveštavamo o načinu obrade podataka o Vašoj ličnosti i odgovarajućim zahtevima i pravima koje imate prema važećem zakonu kojim se uređuje zaštita podataka o ličnosti.


1. Identitet i kontakt podaci rukovaoca

 

Mazda Austria GmbH
Ernst Diez Straße 3
A-9020 Klagenfurt am Wörthersee
Republika Austrija
info@mazda.rs


2. Svrha i pravni osnov nameravane obrade

Podatke o ličnosti obrađujemo u skladu sa odredbama Zakona o zaštiti podataka o ličnosti (detalji se nalaze u nastavku teksta). Pojedinosti o vrsti podataka o ličnosti koji se obrađuju i načinu na koji se oni koriste u velikoj meri zavise od usluga koje se zahtevaju ili su dogovorene u pojedinačnim slučajevima. Dodatne pojedinosti ili dodaci o obradi podataka o ličnosti nalaze se u pripadajućim ugovorima, obrascima, izjavi o pristanku i/ili drugim informacijama koje su Vam stavljene na raspolaganje (npr. u vezi sa korišćenjem naše internet stranice ili u našim opštim uslovima). Pored toga, informacije o zaštiti podataka o ličnosti mogu biti ažurirane s vremena na vreme, što će biti objavljeno na našoj internet stranici.

 

2.1 Svrha obrade neophodne za izvršenje ugovora ili za preduzimanje radnji pre zaključenja ugovora (Član 12. stav 1. tačka 2) Zakona o zaštiti podataka o ličnosti)

Obrada podataka o ličnosti se vrši u svrhu izvršenja ugovora i narudžbina koje smo zaključili sa Vama. Obrada ovih podataka naročito služi kako bi se obezbedila garancija proizvođača, opciona produžena garancija, usluga pomoći na putu, Mazda Care Program, održavanje digitalnog zapisa o servisu (Digital Service Record – DSR), postupci u vezi sa dobrom reputacijom, programi bonusa za osobe sa invaliditetom, subvencije za finansiranje vozila, itd. Obrada podataka o ličnosti vrši se i radi preduzimanja mera i aktivnosti pre zaključenja ugovora, npr. kod potencijalnih kupaca koji su zatražili probnu vožnju. Mi pružamo neophodne usluge, mere i aktivnosti u skladu sa Vašim narudžbinama. Ovo uglavnom uključuje komunikaciju sa Vama u vezi sa ugovorom, proveru transakcija, narudžbina i ostalih sporazuma, kao i kontrolu kvaliteta putem odgovarajuće dokumentacije, pritužbi, garancija i postupaka u vezi sa dobrom reputacijom, mere kojima se kontrolišu i optimizuju poslovni procesi, te postupanje u skladu sa odgovarajućom pažnjom, kontrole i nadzor od strane matičnih društava (npr. društvo-majka); praćenje i održavanja proizvoda i bezbednosti na putu (npr. kampanjama opoziva/povlačenja proizvoda i servisa), te razvoj i unapređenje proizvoda, statističke procene za korporativno upravljanje, evidenciju i kontrolu troškova, izveštavanje, internu i eksternu komunikaciju, upravljanje u kriznim situacijama, knjigovodstvenu i poresku procenu operativnih usluga, upravljanje rizikom, podnošenje i odbrana pravnog zahteva, osiguranje informacione bezbednosti (između ostalog, provere sistema i verodostojnosti) i opšte bezbednosti, uključujući i bezbednost objekata i postrojenja, osiguranje i izvršenje internih nadležnosti (npr. putem kontrola pristupa); garancija integriteta, autentičnosti i raspoloživosti podataka, sprečavanje i istragu krivičnih dela; kontrolu od strane nadzornih tela ili organa vlasti (npr. revizije).

 

2.2 Svrha obrade u okviru naših ili legitimnih interesa trećih lica (Član 12. stav 1. Zakona o zaštiti podataka o ličnosti)

Osim za preduzimanje radnji pre zaključenja ugovora, podatke o Vašoj ličnosti obrađujemo kada je to neophodno u cilju zaštite naših ili legitimnih interesa trećih lica, a naročito u sledeće svrhe:

- oglašavanje ili ispitivanje tržišta i javnog mnjenja, na osnovu Vaše prethodne saglasnosti;

- prikupljanje informacija i razmena podataka sa kreditnim biroima kada to preteže nad našim ekonomskim rizikom;

- ispitivanje i optimizacija procesa u cilju analize potreba;

- razvoj budućih usluga i proizvoda, ali i postojećih sistema i procesa;

- otkrivanje podataka o ličnosti u okviru dubinske analize (due diligence) tokom pregovora o prodaji privrednog društva;

- uporedna analiza evropskih i međunarodnih propisa kojima se uređuje sprečavanje pranja novca i finansiranja terorizma, ukoliko to preteže nad zakonskim obavezama;

- upotpunjavanje naših podataka, npr. korišćenjem ili analizom javno dostupnih podataka;

- statističke procene ili analize tržišta;

- vrednovanje;

- podnošenje ili odbrana pravnih zahteva u slučajevima koji se ne mogu direktno povezati sa ugovornim odnosima;

- ograničena obrada podataka o ličnosti, ako brisanje nije moguće ili zahteva prekomeran utrošak vremena i sredstava usled posebne vrste čuvanja;

- razvoj sistema bodovanja ili automatizovanog donošenja odluka;

- sprečavanje i istraga krivičnih dela, ako to nije isključivo u cilju izvršenja zakonskih obaveza;

- bezbednost objekata i postrojenja (npr. putem kontrole pristupa i video nadzora), ukoliko to preteže nad opštom obavezom savesnog postupanja;

- interne i eksterne istrage, bezbednosne inspekcije;

- bilo kakvo praćenje ili snimanje telefonskih razgovora radi kontrole kvaliteta i za potrebe obuka;

- čuvanje i držanje isprava iz oblasti privatnog prava ili organa vlasti;

- preuzimanje i izvršavanje zakonom propisanih ovlašćenja putem odgovarajućih mera, kao što je video nadzor u cilju zaštite kupaca i zaposlenih, te obezbeđivanja dokaza u slučaja izvršenja krivičnih dela i radi njihovog sprečavanja.

 

 

2.3 Svrha obrade na osnovu Vašeg pristanka (Član 12. stav 1. tačka 1) Zakona o zaštiti podataka o ličnosti)

Podaci o Vašoj ličnosti mogu se obrađivati i u određene posebne svrhe (npr. korišćenje komunikacionih sistema kompanije za interne potrebe; Vaših fotografija/video zapisa u cilju objavljivanja na intranetu/internetu) na osnovu Vašeg pristanka. Stoga imate pravo da opozovete ovaj pristanak u svakom trenutku. Ovo se odnosi i na opoziv pristanka koji je dat pre stupanja na snagu Zakona o zaštiti prava ličnosti, odnosno pre 21. avgusta 2019. godine. Posebno ćete biti obavešteni u tekstu odgovarajuće izjave o pristanku o posledicama opoziva pristanka ili nedavanja pristanka. U svakom slučaju, opoziv pristanka deluje za ubuduće. On ne utiče na dopuštenost obrade koja je vršena pre opoziva i ona ostaje zakonita.

 

2.4 Svrha obrade u cilju poštovanja pravnih obaveza (Član 12. stav 1. tačka 3) Zakona o zaštiti podataka o ličnosti) ili obavljanja poslova u javnom interesu (Član 12. stav 1. tačka 5) Zakona o zaštiti podataka o ličnosti)

Kao i svi subjekti koji obavljaju poslovnu delatnost, mi podležemo nizu zakonskih obaveza. Ovde se uglavnom radi o pravnim obavezama (npr. privredni i poreski propisi), ali i o važećim propisima o inspekcijskom nadzoru i ostalim obavezama koje propisuju organi vlasti. Svrha obrade može uključivati i proveru identiteta i starosne dobi, sprečavanje prevara i pranja novca (npr. uporedna analiza evropskih i međunarodnih propisa kojima se uređuje sprečavanje pranja novca i finansiranja terorizma), poštovanje obaveze kontrole i obaveštavanja u skladu sa poreskim zakonima, arhiviranje podataka u cilju njihove zaštite i bezbednosti, kao i u svrhu revizije od strane poreskih savetnika/revizora i fiskalnih i drugih organa vlasti. Pored toga, podaci o ličnosti mogu biti otkriveni na zahtev organa vlasti/suda u cilju obezbeđenja dokaza, sprovođenja zakona i istrage krivičnih dela ili ispunjavanja građanskopravnih zahteva.

 

3. Vrste i poreklo podataka koje obrađujemo ukoliko ih ne prikupimo direktno od Vas

Ukoliko je to neophodno u cilju izvršenja ugovora ili za preduzimanje radnji koje Vi vršite, možemo da obrađujemo podatke koje na zakonit način dobijemo od strane člana Mazdine mreže ili drugih privrednih društava (npr. osiguravajućih kuća, pružalaca finansijskih usluga) ili trećih lica (kreditni biroi, organizacije koje objavljuju adrese). Pored toga, obrađujemo podatke o ličnosti koje smo prikupili, primili ili stekli na zakoniti način iz javno dostupnih izvora (npr. registara privrednih društava i udruženja, registara fizičkih lica, novina, interneta i ostalih sredstava javnog informisanja), ako je to neophodno i ukoliko je obrada takvih podataka dopuštena u skladu sa zakonom.

Relevantne vrste podataka o ličnosti naročito mogu biti:

- Lični podaci (ime i prezime, datum i mesto rođenja, nacionalna pripadnost, bračno stanje, zanimanje/posao i slični podaci, kontakt osoba, vozač i slični podaci);

- Kontakt podaci (adresa, imejl, broj telefona i slični podaci);

- Zajmodavci i zajmoprimci;

- Podaci o adresi (podaci iz registara fizičkih lica i slično);

- Podaci o vozačkoj dozvoli ili ličnoj karti;

- Dokaz o izvršenoj uplati/dokaz o pokriću za bankovne i kreditne kartice;

- Podaci o Vašem finansijskom stanju (kreditna sposobnost, ukjučujući i bodovanje, odnosno podatke za procenu kreditnog rizika);

- Istorijat kupca;

- Tehnički podaci o vozilu, uključujući dijagnostičke podatke;

- Informacije o održavanju i popravkama;

- Podaci o Vašem korišćenju telemedija koje pružamo (npr. vreme pristupa našim internet stranicama, aplikacijama ili newsletter-u, naše stranice/linkovi na koje ste kliknuli, unosi i slični podaci);

- Video podaci;

 

4. Primaoci ili vrste primalaca podataka o Vašoj ličnosti

Podatke o Vašoj ličnosti primaju odeljenja ili organizacione jedinice u okviru naše kompanije kojima su takvi podaci neophodni u cilju izvršavanja naših ugovornih ili zakonskih obaveza, ili u cilju ostvarivanja naših legitimnih interesa. Podaci o Vašoj ličnosti otkrivaju se ili prenose eksternim odeljenjima i licima samo:

- u vezi sa izvršenjem ugovora;

- u slučaju kada imamo pravo ili obavezu da pružimo informaciju ili obaveštenje ili kada imamo pravo ili obavezu da prosledimo podatke (npr. poslodavčevoj organizaciji za osiguranje od odgovornosti, u okviru programa zdravstvenog osiguranja, fiskalnim vlastima), u cilju ispunjavanja pravnih obaveza ili kada je prosleđivanje podataka u javnom interesu (videti broj 2.4);

- u meri u kojoj eksterni pružaoci usluga koje smo angažovali obrađuju podatke o ličnosti kao obrađivači ugovora ili stranke koje vrše određene funkcije (npr. pružaoci usluga pomoći na putu, opcione produžene garancije, usluga Mazda Care programa, kao i davaoci lizinga i pružaoci ostalih usluga finansiranja, eksterni centri za podatke, IT podrška i održavanje, arhive, obrada dokumenata, usluge pozivnih centara, usluge provere usaglašenosti, kontroling, pregled podataka radi sprečavanja pranja novca, provera valjanosti i zaštita podataka, provera verodostojnosti, uništavanje podataka, nabavka, upravljanje klijentima, priprema poštanskih pošiljki, marketing, tehnologija medija, istraživanje, upravljanje rizicima, naplata, telefonija, upravljanje internet stranicom, usluge revizije, kreditne institucije, štamparije ili privredna društva za čuvanje podataka, kurirske službe, logistika);

- kao rezultat naših ili legitimnih interesa trećih lica u okviru svrhe obrade koja je navedena pod brojem 2.2 (npr. organa vlasti, kreditnih biroa, agencija za naplatu potraživanja, advokata, sudova, procenitelja, privrednih društava koja su međusobno povezana, te regulatornih i nadzornih organa i organizacija);

- ukoliko ste dali svoj pristanak za prenos podataka trećim licima.

Osim toga, ne vršimo prenos podataka o Vašoj ličnosti trećim licima ukoliko Vas o tome nismo obavestili. Ukoliko angažujemo pružaoce usluga u okviru obrade pojedine narudžbine, podaci o Vašoj ličnosti biće podvrgnuti bezbednosnim standardima koje smo razvili kako bi se na odgovarajući način zaštitili podaci o Vašoj ličnosti. U svim ostalim slučajevima primaoci mogu da koriste podatke samo u svrhe zbog kojih su im ti podaci poslati.

 

5. Rok čuvanja podataka o Vašoj ličnosti

Obrađujemo i čuvamo podatke o Vašoj ličnosti za vreme trajanja našeg poslovnog odnosa. Ovo uključuje vremenski period pre zaključenja ugovora (predugovorni odnos) i izvršenje ugovora.

Zatim, podležemo različitim obavezama držanja i dokumentovanja podataka koje proizlaze, između ostalog, iz privrednih i poreskih propisa. Propisani vremenski period i rok za držanje i/ili dokumentovanje je do deset godina nakon isteka ugovornog ili predugovornog odnosa.

Nadalje, posebne zakonske obaveze mogu propisivati i duže rokove (npr. obaveza praćenja proizvoda do kraja životnog veka vozila, kako bismo po potrebi mogli da pokrenemo kampanje opoziva/povlačenja ili servisa).

Ukoliko podaci o ličnosti više nisu neophodni za izvršenje ugovornih ili zakonskih prava i obaveza, oni se redovno brišu, osim ako nije potrebna njihova dalja obrada – u toku ograničenog vremeskog perioda – u svrhe koje su propisane pod brojem 2.2 zbog legitimnih interesa koji pretežu. Takvim pretežnijim interesima smatraju se npr. slučajevi kada nije moguće izvršiti brisanje podataka zbog posebne vrste čuvanja ili ako to zahteva prekomeran utrošak vremena i sredstava, a obrada u druge svrhe je isključena odgovarajućim tehničkim i organizacionim merama.

 

6. Prenos podataka o ličnosti u druge države ili međunarodne organizacije

Podaci o ličnosti se prenose izvan teritorije Republike Srbije kada je to neophodno za izvršenje ugovorne obaveze prema Vama (npr. ako budete poslati u drugu državu), ukoliko to predviđa zakon (npr. obaveze obaveštavanja u skladu sa poreskim propisima), ukoliko je to u cilju ostvarivanja naših ili legitimnih interesa trećih lica ili ukoliko ste dali svoj pristanak.

Podaci o Vašoj ličnosti se istovremeno mogu obrađivati u drugoj državi i putem upućivanja sa uključivanjem pružaoca usluge u obrađivanje narudžbine. Ako Vlada Republike Srbije nije donela nikakvu odluku da je obezbeđen primereni nivo zaštite podataka o ličnosti u određenoj državi, mi garantujemo da će Vaša prava i slobode biti zaštićeni i zajemčeni u skladu sa važećim propisima. Detaljne informacije ćemo pružiti na Vaš zahtev.

Možete od lica za zaštitu podataka o ličnosti unutar kompanije ili odeljenja za ljudske resurse koje je zaduženo za Vas zatražiti informacije o odgovarajućim pravima, kao i o mogućnosti kako i gde možete preuzeti primerak isprave o tome.

 

7. Čuvanje podataka o ličnosti u vozilu

U Vašem vozilu su instalirani elektronski kontrolni uređaji. Kontrolni uređaji obrađuju podatke koje, na primer, primaju od senzora na vozilu, koje stvaraju sami ili koje razmenjuju međusobno. Pojedini kontrolni uređaji su neophodni za bezbedno funkcionisanje Vašeg vozila, dok Vam drugi pružaju podršku tokom vožnje (sistemi za pomoć pri vožnji) i omogućuju udobnost ili informativne ili zabavne (infotainment) funkcije.

 

Informacije o obradi podataka o ličnosti pronaći ćete niže u ovom dokumentu. Dodatne informacije koje se tiču tačnih podataka koji se prikupljaju i čuvaju u Vašem vozilu, te koji se prenose trećim licima i u koju svrhu, možete pronaći u pripadajućim uputstvima za upotrebu pod naslovom „zaštita podataka o ličnosti“, u okviru kojih se nalazi neposredno upućivanje sa funkcionalnim specifikacijama koje se na to odnose. Ova uputstva su dostupna i onlajn, a, u zavisnosti od opreme, i digitalnom obliku.

 

Podaci o ličnosti

 

Svako vozilo je označeno jedinstvenim identifikacionim brojem vozila. Identifikacioni broj vozila može se povezati sa trenutnim i prethodnim vlasnicima vozila. Postoje i drugi načini povezivanja podataka prikupljenih u vozilu sa njegovim korisnikom ili vlasnikom, npr. putem broja registarskih tablica.

 

Podaci generisani ili obrađeni od strane elektronskih kontrolnih uređaja mogu stoga biti podaci o ličnosti ili lični identifikacioni podaci, pod određenim okolnostima. U zavisnosti od podataka iz vozila, mogu se donositi zaključci o, na primer, Vašim vozačkim navikama, lokaciji, putnim rutama ili načinima korišćenja.

 

Vaša prava u vezi sa zaštitom podataka o ličnosti

 

U skladu sa zakonom kojim se uređuje zaštita podataka o ličnosti, imate određena prava prema licima koja obrađuju podatke o Vašoj ličnosti.

 

Saglasno tome, imate pravo da zatražite sveobuhvatno obaveštenje o obradi podataka o ličnosti od proizvođača ili trećih lica (npr. lica koja su angažovana za usluge pomoći na putu u slučaju kvara, pružaoci onlajn usluga u vozilu), bez snošenja bilo kakvih troškova, pod uslovom da su oni pohranili podatke o Vašoj ličnosti. U tom slučaju, možete zatražiti obaveštenje o tome koji podaci o Vašoj ličnosti se čuvaju, u koju svrhu i na koji način su ti podaci prikupljeni. Vaše pravo na obaveštenje uključuje i pravo na obaveštenje o prenosu podataka na druge lokacije.

 

Podaci o ličnosti koji se čuvaju samo lokalno u vozilu, mogu se očitati uz profesionalnu pomoć, npr. u automehaničarskoj radionici, po potrebi uz naknadu.

 

Zakonske obaveze u vezi sa otkrivanjem podataka

 

U onoj meri u kojoj to nalažu važeći propisi, proizvođači imaju obavezu da obelodane podatke koje pohranjuju na zahtev organa vlasti, i to u obimu koji se zahteva u pojedinačnim slučajevima (npr. kada je u toku istraga određenog krivičnog dela).

 

Organi vlasti mogu, takođe, da očitaju podatke iz vozila u određenim slučajevima, u skladu sa važećim propisima. Na primer, u slučaju nesreće mogu se očitati podaci iz kontrolne jedinice vazdušnog jastuka kako bi se razjasnile okolnosti nesreće.

 

Operativni podaci iz vozila

 

Kontrolne jedinice obrađuju podatke neophodne za rad vozila.

 

Takvi podaci uključuju, na primer:

 

- podatke o statusu vozila (npr. brzina, usporavanje, bočno ubrzavanje, brzina rotacije točka, indikator za korišćenje sigurnosnog pojasa),

- podatke o spoljašnjim uslovima (npr. temperatura, senzor za kišu, senzor za udaljenost).

 

Ovi podaci su, po pravilu, promenljivi, ne pohranjuju se duže od vremena rada i obrađuju se samo unutar vozila. Kontrolne jedinice često sadrže medije za pohranjivanje podataka. Oni se mogu koristiti za privremenu ili trajnu evidenciju podataka o stanju vozila, naprezanju komponenti, zahtevu za održavanjem i tehničkim događajima i kvarovima.

 

U zavisnosti od odgovarajuće opreme vozila, sledeći podaci se čuvaju:

 

- radni uslovi komponenti sistema (npr. nivoi napunjenosti, pritisak u gumama i stanje akumulatora),

- kvarovi i nedostaci u važnim komponentama sistema (npr. svetla, kočnice),

- reakcije sistema u posebnim uslovima vožnje (npr. aktiviranje vazdušnih jastuka, aktiviranje sistema kontrole stabilnosti),

- podaci o događajima koji štete vozilu,

- za električna vozila, status napunjenosti visokonaponskog akumulatora i procenjena udaljenost koju vozilo može preći pre sledećeg punjenja.

 

U posebnim slučajevima (npr. ako je vozilo prepoznalo nepravilnost u radu) može biti neophodno da se sačuvaju podaci koji bi se inače smatrali promenljivim.

 

Ako koristite usluge servisa (npr. popravke, održavanje), pohranjeni operativni podaci mogu se, u slučaju potrebe, očitati i iskoristiti zajedno sa identifikacionim brojem vozila. Podatke iz vozila mogu očitati zaposleni u Mazdinoj mreži (npr. ovlašćene radionice, predstavnici proizvođača) ili treća lica (npr. pružaoci usluga pomoći na putu u slučaju kvara, samostalne automehaničarske radionice). Isto važi i u slučajevima koji su obuhvaćeni garancijom i merama za osiguranje kvaliteta.

 

Podaci se obično očitavaju putem obaveznog OBD-a („on-board diagnostics“ – ugrađenog dijagnostičkog sistema) u vozilu. Operativni podaci koji se na ovaj način očitavaju, dokumentuju tehničke karakteristike vozila ili pojedinačnih komponenti, te pomažu u dijagnostici kvarova, ispunjavanju obaveza koje proizlaze iz garancije i poboljšanju kvaliteta. Ovi podaci, a posebno podaci o naprezanju komponenti, tehničkim događajima i drugim kvarovima, šalju se, po potrebi, proizvođaču, zajedno sa identifikacionim brojem vozila. Pored toga, proizvođač je odgovoran za kvalitet proizvoda. Proizvođač, takođe, može koristiti operativne podatke u svrhu, na primer, kampanje povlačenja vozila. Ovi podaci mogu se koristiti i za proveru zahteva u vezi sa zakonskim pravima kupaca i garancijom proizvođača.

 

Memorija grešaka u vozilu može se resetovati tokom popravke ili održavanja, ili na Vaš zahtev putem usluge servisa.

 

Funkcije udobnosti vožnje i sistema infotainment

 

Možete sačuvati podešavanja za udobnost, ali ih i promeniti/resetovati u bilo kom trenutku.

 

U zavisnosti od odgovarajuće opreme vozila, ovo može uključivati, na primer:

- podešavanja položaja sedišta i volana,

- podešavanja šasije i klima uređaja,

- podešavanja poput podešavanja unutrašnjeg osvetljenja.

Možete i sami učitati podatke na pojedine funkcije infotainment sistema, u zavisnosti od izabrane opreme.

 

U zavisnosti od odgovarajuće opreme vozila, ovo može uključivati, na primer:

- multimedijalne datoteke, kao što su muzika, filmovi ili fotografije za reprodukciju u integrisanom sistemu,

- podatke iz adresara u okviru ugrađenog hands-free seta ili integrisanog navigacionog sistema,

- upisane destinacije za navigaciju,

- podatke o korišćenju internet usluga.

 

Navedeni podaci mogu se pohraniti lokalno u vozilu ili pak na uređaju koji ste povezali sa vozilom (npr. pametni telefon, USB ili MP3 uređaj). Ako ste te podatke sami uneli, možete ih obrisati u bilo kom trenutku.

 

Ovi podaci se prenose iz vozila samo na Vaš zahtev, naročito kada koristite onlajn usluge na osnovu podešavanja koja ste izabrali.

 

Integracija pametnih telefona, npr. Android Auto ili Apple Car Play

 

Ako je Vaše vozilo tako opremljeno, možete sa vozilom povezati svoj pametni telefon ili drugi mobilni uređaj, tako da možete njime upravljati koristeći komande ugrađene u vozilo. Slike i zvuk sa pametnog telefona mogu se reprodukovati preko ugrađenog multimedijalnog sistema. Istovremeno, određeni podaci se prenose na Vaš pametni telefon. Ovo može uključivati, u zavisnosti od vrste integracije, pozicione podatke, noćni ili dnevni režim rada i druge opšte informacije o vozilu. Molimo Vas da informacije o tome potražite u uputstvima za upotrebu odgovarajućeg vozila/infotainment sistema.

 

Integracija omogućava korišćenje izabranih aplikacija za pametne telefone, kao što su npr. navigacija ili aplikacije za puštanje muzike. Ne postoji dodatna interakcija između pametnog telefona i vozila, naročito ne u smislu pristupa podacima o vozilu. Vrsta dalje obrada podataka zavisi od aplikacije koja se koristi. Da li ćete i koja podešavanja koristiti, zavisi od aplikacije i operativnog sistema Vašeg pametnog telefona.

 

Onlajn usluge

 

Ako je Vaše vozilo opremljeno bežičnom mrežnom vezom, to omogućava razmenu podataka između Vašeg vozila i drugih sistema. Bežična veza se uspostavlja putem prenosne i prijemne jedinice u vozilu ili putem mobilnog uređaja koji ste ugradili (npr. pametni telefon). Onlajn funkcije se mogu koristiti putem ovakve bežične mrežne veze. To uključuje onlajn usluge i aplikacije koje omogućava proizvođač ili drugi pružaoci.

 

Usluge proizvođača

 

Pojedinačne funkcije naših onlajn usluga Mazda opisuje na odgovarajućim mestima (npr. u uputstvima za korišćenje i/ili na internet stranici Mazde za pojedinačne države), zajedno sa informacijama o zaštiti podataka o ličnosti. Prilikom pružanja onlajn usluga mogu se koristiti podaci o ličnosti. Razmena podataka o ličnosti se odvija putem zaštićene veze, npr. putem IT sistema koji su predviđeni za tu svrhu. Prilikom pružanja usluga, prikupljanje, obrada i korišćenje podataka o ličnosti vrši se isključivo na osnovu zakonske dozvole (npr. u slučaju zakonom propisanog sistema za hitne pozive), ugovora ili pristanka.

 

Možete omogućiti ili onemogućiti (ponekad uz naknadu) usluge i funkcije u vozilu, a u pojedinim slučajevima i celokupnu bežičnu mrežnu vezu. Izuzetak predstavljaju funkcije i usluge koje su zakonom propisane, poput sistema za hitne pozive.

 

Usluge koje pružaju treća lica

 

Kada koristite onlajn usluge koje pružaju treća lica, ove usluge podležu politici zaštite podataka o ličnosti i opštim uslovima relevantnog pružaoca usluge. Proizvođač ne može uticati na sadržaj podataka koji se razmenjuju na ovaj način.

 

Molimo Vas da se informišete o prirodi, obimu i svrsi prikupljanja i upotrebe podataka o ličnosti u okviru korišćenja usluga trećih lica.

 

8. Vaša prava u vezi sa zaštitom podataka o ličnosti

Ako su ispunjeni određeni uslovi, imate pravo da ostvarite prava u vezi sa zaštitom podataka o Vašoj ličnosti:

 

- Imate pravo da zahtevate informacije o podacima o Vašoj ličnosti u skladu sa članom 26. Zakona o zaštiti podataka o ličnosti. - Ako to zahtevate, izvršićemo ispravku ili dopunu podataka o Vašoj ličnosti u skladu sa članom 29. Zakona o zaštiti podataka o ličnosti, ukoliko su takvi podaci netačni ili nepotpuni. - Ako to zahtevate, izvršićemo brisanje podataka o Vašoj ličnosti u skladu sa članom 30. Zakona o zaštiti podataka o ličnosti, osim ukoliko je obrada neophodna zbog poštovanja zakonskih obaveza, ostvarivanja javnog interesa ili podnošenja, ostvarivanja ili odbrane pravnog zahteva. - Imajući u vidu slučajeve utvrđene u članu 31. Zakona o zaštiti podataka o ličnosti, imate pravo da zahtevate da se ograniči obrada podataka o Vašoj ličnosti. - Pored toga, imate pravo da podnesete prigovor na obradu svojih podataka o ličnosti u skladu sa članom 37. Zakona o zaštiti podataka o ličnosti, u kom slučaju nećemo više obrađivati podatke o Vašoj ličnosti. Međutim, pravo na prigovor se primenjuje samo ako je to opravdano u odnosu na posebnu situaciju u kojoj se nalazite, u kom slučaju se prava naše kompanije suprotstavljaju Vašem pravu na prigovor. - Imate pravo da primite podatke o Vašoj ličnosti u strukturisanom, uobičajeno korišćenom i elektronski čitljivom obliku i pravo da ove podatke prenesete trećem licu u skladu sa članom 36. Zakona o zaštiti podataka o ličnosti. - Imate pravo da u svakom trenutku opozovete pristanak za obradu podataka o Vašoj ličnosti koji ste dali, sa budućim dejstvom (videti broj 2.3). - Takođe, imate pravo da podnesete pritužbu Povereniku za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti (član 82. Zakona o zaštiti podataka o ličnosti). Međutim, preporučujemo da pritužbu uvek najpre podnesete našem imenovanom licu za zaštitu podataka o ličnosti.

 

Zahtev za ostvarivanje prava u vezi sa zaštitom podataka o Vašoj ličnosti potrebno je u pisanom obliku poslati na gore navedenu adresu ili neposredno našem imenovanom licu za zaštitu podataka o ličnosti.

 

9. Obim obrade podataka o ličnosti

Obrađujemo podatke o Vašoj ličnosti koji su neophodni za izvršenje zaključenog ugovora ili za preduzimanje radnji pre zaključenja ugovora, kao i u cilju poštovanja zakonskih obaveza. Načelno, bez navedenih podataka nismo u mogućnosti da zaključimo ugovor niti da ga izvršavamo. Ovo se može odnositi i na podatke koji će naknadno biti zatraženi za vreme trajanja ugovornog odnosa. U slučaju da od Vas budemo zahtevali podatke izvan onoga što je utvrđeno, bićete posebno obavešteni o dobrovoljnoj prirodi pristanka na ovakvu obradu podataka o ličnosti.

 

10. Postojanje automatizovanog donošenja pojedinačnih odluka i profilisanje

Ne koristimo postupak isključivog donošenja odluke na osnovu automatizovane obrade u skladu sa članom 38. Zakona o zaštiti podataka o ličnosti. Ukoliko budemo uspostavili takav postupak u budućim pojedinačnim slučajevima, o tome ćemo Vas posebno obavestiti, osim ako je zakonom propisano drugačije.

 

U određenim slučajevima možemo delimično obrađivati podatke o Vašoj ličnosti u cilju ocene određenih svojstava ličnosti (profilisanje).

Kako bismo Vam pružili ciljne informacije i savete o proizvodima, postoji mogućnost da ćemo upotrebiti alate za ocenjivanje. Oni će nam omogućiti izradu proizvoda koji su prilagođeni potrebama, kao i komunikaciju i oglašavanje, uključujući i ispitivanje tržišta i javnog mnjenja.

 

Ovakvi postupci se mogu koristiti u cilju procene Vaše solventnosti i kreditne sposobnosti, kao i radi suzbijanja pranja novca i prevare. Postoji mogućnost korišćenja „bodovnih vrednosti“ kako bi se izvršila procena Vaše kreditne sposobnosti ili opšte kreditne sposobnosti. U slučaju bodovanja, verovatnoća izvršenja obaveze plaćanja izračunava se korišćenjem matematičkih metoda. Ovakve bodovne vrednosti pomažu i nama, na primer, prilikom procenjivanja naše kreditne sposobnosti i donošenja odluka u vezi sa zaključenjem poslova koji su u vezi sa proizvodima, pa su ove vrednosti uključene u postupak upravljanja rizikom. Obračun se zasniva na matematički i statistički priznatim i dokazanim metodima koji su bazirani na podacima o Vašoj ličnosti, a oni uključuju naročito prihode, rashode, postojeće obaveze, zanimanje, naziv poslodavca, staž, iskustvo iz prethodnog poslovnog odnosa, izmirenje prethodnih kreditnih obaveza u skladu sa ugovorom i informacije dobijene od strane kreditnih biroa.

 

Informacije o nacionalnoj pripadnosti i posebnim vrstama podataka o ličnosti se ne obrađuju u skladu sa članom 17. Zakona o zaštiti podataka o ličnosti.

 

Informacije o pravu na prigovor u skladu sa članom 37. Zakona o zaštiti podataka o ličnosti

 

1. Imate pravo da u svakom trenutku podnesete prigovor na obradu svojih podataka o ličnosti koja se vrši u skladu sa članom 12. stav 1. tačka 6) Zakona o zaštiti podataka o ličnosti (obrada podataka na osnovu pretežnijih interesa) ili članom 12. stav 1. tačka 5) Zakona o zaštiti podataka o ličnosti (obrada podataka na osnovu javnog interesa). Međutim, preduslov za to je da postoji osnov za Vaš prigovor koji proizlazi iz posebne situacije u kojoj se nalazite. Ovo se primenjuje i na profilisanje u smislu člana 4. tačka 5) Zakona o zaštiti podataka o ličnosti.

 

Ako podnesete prigovor, nećemo više obrađivati podatke o Vašoj ličnosti, osim ako postoje zakonski razlozi za obradu koji pretežu nad Vašim interesima, pravima ili slobodama ili su u vezi sa podnošenjem, ostvarivanjem ili odbranom pravnog zahteva.

 

2. Podatke o Vašoj ličnosti koristićemo za potrebe direktnog oglašavanja. Ukoliko ne želite da Vam upućujemo bilo kakve oglasne poruke, imate pravo da u svakom trenutku opozovete prethodnu saglasnost za direktno oglašavanje. Ovo se odnosi i na profilisanje u meri u kojoj je ono povezano sa direktnim oglašavanjem. Opoziv saglasnosti ne utiče na dopuštenost obrade koja je vršena na osnovu saglasnosti pre opoziva.

 

Ako podnesete prigovor na obradu za potrebe direktnog oglašavanja, podaci o ličnosti ne mogu se dalje obrađivati u takve svrhe.

 

Prigovor se u slobodnoj formi može podneti na:

 

Mazda Austria GmbH

Ernst Diez Straße 3

A-9020 Klagenfurt am Wörthersee

Republika Austrija

info@mazda.rs

 

Naša politika o privatnosti i informacije o zaštiti podataka o ličnosti u skladu sa članovima 23, 24. i 37. Zakona o zaštiti podataka o ličnosti mogu biti predmet izmena i dopuna. Sve promene biće objavljene na ovoj stranici. Prethodne verzije su dostupne u arhivi.

 

II. Dodatna izjava o privatnosti za internet stranice

 

Izjava o privatnosti

 

Mazda Austria GmbH (u daljem tekstu: Kompanija) brine o zaštiti Vaše privatnosti pri obradi podataka o Vašoj ličnosti i svi takvi podaci prikupljeni prilikom pristupanja našim internet stranicama obrađuju se u skladu sa važećim Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti. Naša internet stranica uključuje i upućivanje (linkove) ka drugim internet stranicama, čiji sadržaj nije pod kontrolom Kompanije. Kompanija ne može snositi bilo kakvu odgovornost za sadržaj takvih internet stranica.

 

Prikupljanje i obrada podataka o ličnosti

Prilikom pristupanja našoj internet stranici, naš internet operator automatski beleži ime Vašeg internet operatora, internet stranicu sa koje nas posećujete, internet stranice koje zapravo posećujete, te vreme i trajanje Vašeg pristupa. Dodatni podaci o ličnosti pohranjuju se isključivo uz Vaš pristanak, na primer u slučaju registracije, ankete, konkursa ili izvršenja ugovora.

 

Bezbednost

Kompanija koristi tehničke i organizacione mere kako bi se obezbedila zaštita podataka koji su pod našom kontrolom protiv slučajne ili namerne manipulacije, gubitka, uništenja ili protiv neovlašćenog pristupa.

 

Pravo na izmenu podataka

Imajte u vidu: Mazda Austria GmbH zadržava pravo da u svakom trenutku izvrši promene specifikacije i opreme. Sve navedene specifikacije mogu varirati i možda nisu dostupne u Republici Srbiji.

 

Dodatna izjava o privatnosti za našu Facebook fan stranicu

Naša Facebook fan stranica (dostupna putem linka: https://www.facebook.com/MazdaSrbija/) omogućava Vam da saznate informacije o našim uslugama, da nas kontaktirate i da uspostavite komunikaciju sa nama. Ovu fan stranicu obezbeđujemo na osnovu sporazuma koji smo zaključili sa Facebook-om (Facebook Ireland Ltd, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ireland) o zajedničkoj obradi podataka o ličnosti u skladu sa članom 43. Zakona o zaštiti podataka o ličnosti („Dodatak za rukovaoce obrade analitike stranice“). U skladu sa navedenim sporazumom nije nam dozvoljeno da samostalno donosimo ili primenjujemo odluke koje se odnose na obradu podataka koja je neophodna za analitiku stranice. Facebook je primarno odgovoran za obradu podataka koja je neophodna za analitiku stranice, kao i za usklađivanje sa svim obavezama koje proizlaze iz analitike stranice u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti, a imajući u vidu obradu podataka koji su predmet analize.

 

Prilikom pristupanja našoj Facebook fan stranici, podaci o Vašoj ličnosti, kao korisnika, mogu se obrađivati izvan teritorije Republike Srbije. Facebook Inc, kao sertifikovani američki pružalac u okviru evropsko-američkog sistema zaštite privatnosti, je povodom obrade podataka o Vašoj ličnosti pristao na usklađivanje sa evropskim standardima zaštite podataka o ličnosti, o čemo se podrobnije možete informisati na sledećem linku: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active (verzija: 02/11/2018).

 

Podaci o Vašoj ličnosti mogu se obrađivati za potrebe istraživanja tržišta i oglašavanja. Na primer, profili kreirani na osnovu interesovanja koja su identifikovana saglasno korisničkim ponašanjem, upotrebljavaju se za potrebe objavljivanja oglasnih poruka. Podaci o Vašoj ličnosti će najčešće biti obrađivani putem kolačića koji su pohranjeni na Vašem računaru.

 

Funkcija „analitika stranice“ omogućava nam da putem Facebook-a pristupimo različitim vrstama statističkih podataka u vezi sa korišćenjem fan stranice, kao što su podaci o ukupnom broj posetilaca, broju lajkova, aktivnosti stranice, uključenosti u objave, broju pregledanih video snimaka, broju pojavljivanja objava stranice, broju komentara, broju deljenja sadržaja, reakcijama, odnosu polova, državi i mestu porekla, jeziku, pregledima i klikovima u prodavnicama, klikovima na planere rute i klikovima na telefonske brojeve. Navedene informacije koristimo kako bi naše stranice učinili atraktivnijim i kako bi one što bolje odgovarale Vašim potrebama (npr. tako da identifikujemo pravi trenutak kada ćemo objaviti određeni sadržaj).

 

Facebook fan stranica nam omogućava da obrađujemo podatke o ličnostima korisnika, u skladu sa našim legitimnim interesima, kako bi naše informativne ponude i naša komunikacija sa korisnicima bili takvi da što bolje odgovaraju potrebama i ciljnim grupama (legitimni interesi su zasnovani na članu 12. stav 1. tačka 6) Zakona o zaštiti podataka o ličnosti). U svakom slučaju kada Facebook, kao pružalac usluge, zatraži od Vas pristanak na obradu posebnih vrsta podataka, takvi podaci biće obrađivani na osnovu člana 12. stav 1. tačka 1) Zakona o zaštiti podataka o ličnosti.

 

U slučaju da želite ostvarite bilo koje pravo, odnosno žeite da zatražite određene informacije o obradi podataka o Vašoj ličnosti, obaveštavamo Vas da je najdelotvorniji način da to učinite direktno putem Facebook-a (više na sledećem linku: https://www.facebook.com/legal/terms/information_about_page_insights_data).

 

Za više informacija o obradi i korišćenju podataka o Vašoj ličnosti, o Vašim pravima i o načinima na koje možete koristiti podešavanja i prigovore („opt-out“) u cilju zaštite Vaše privatnosti, molimo Vas da proučite Izjavu o zaštiti podataka Facebook-a koja je dostupna na linku https://www.facebook.com/about/privacy/ i Informacije o analitici stranice koje su dostupne na linku https://www.facebook.com/legal/terms/information_about_page_insights_data.

 

Više o „opt-out“ korišćenju možete saznati na sledećim linkovima: https://www.facebook.com/settings?tab=ads ili http://www.youronlinechoices.com/.

 

Uslovi i odredbe u vezi sa korišćenjem fotografija sa mrežnih stranica https://www.facebook.com/MazdaSrbija/

Uslovi i odredbe pregledanja i korišćenja Facebook Timeline Mazdine naslovne fotografije:

- Dozvoljeno je menjanje fotografije putem korišćenja funkcionalnosti aplikacije,

- Dozvoljeno je menjanje i čuvanje fotografija na lokalni medij (hard disk),

- Nije dozvoljeno postavljanje kopija fotografija pretećeg, klevetničkog i/ili uvredljvog sadržaja,

- Nije dozvoljeno korišćenje fotografija u komercijalne svrhe.

 

Kada koristite stranice, možemo upotrebljavati „kolačiće“ u cilju lakšeg korišćenja i održavanja korisničke sesije, te putem kolačića možemo prikupljati podatke o ličnosti kako bismo Vas mogli identifikovati i pratiti Vaše korišćenje stranica u skladu sa ovim pravilima.

 

Svaki korisnik koji ostavi svoje podatke o ličnosti potvrđuje da je stariji/starija od 13 godina. Po pravilu, ne prikupljamo i ne čuvamo podatke o ličnosti pojedinaca za koje nam je poznato da su mlađi od 13 godina, niti je bilo koji deo naše stranice namenjen licima mlađim od 13 godina. Poštujemo zaštitu privatnosti dece. Stoga, ukoliko dođemo do saznanja da je korisnik mlađi od 13 godina, preduzećemo mere u cilju brisanja podataka o ličnosti takvog korisnika iz naših baza podataka, te sprečavanja takvog korisnika u daljem korišćenju stranica.

 

Celokupni sadržaj pravila o poverljivosti podataka možete potražiti na www.addthis.com/privacy.

 

Informacije o pravilima i uslovima korišćenja možete pronaći na stranici Prava i uslovi korišćenja, a detalje oko „kolačića“ (cookies) na stranici - /cookies/.

Login