ARHIVA IZJAVA O PRIVATNOSTI

Informacije o zaštiti podataka za postojeće i potencijalne klijente

(Status mart 2018., verzija br. 1)

I. Informacije o zaštiti podataka u svezi sa našom obradom podataka skladno članovima 13., 14. i 21. Opšte uredbe o zaštiti podataka (General Data Protection Regulation - GDPR) 

Zaštitu podataka shvatamo ozbiljno i zbog toga vas ovde obaveštavamo o načinu obrade vaših podataka i o odgovarajućim zahtevima i pravima koja imate prema važećim propisima o zaštiti podataka.

1.    Menadžer obrade podataka i kontakt podaci

Menadžer obrade podataka:

Mazda Austria Gmbh

Ernst Diez Strasse 3

9020 Klagenfurt

Austrija

info@mazda.hr 

2.    Svrhe i pravna osnova za obradu vaših podataka

Lične podatke obrađujemo u skladu sa odredbama Opšte uredbe o zaštiti podataka (General Data-Protection Regulation - GDPR), nacionalnim zakonom o zaštiti podataka i drugim merodavnim propisima o zaštiti podataka (detalji se nalaze u tekstu koji sledi). Pojedinosti o vrsti podataka koji se obrađuju i načinu na koji se koriste uveliko zavise od usluga koje se traže ili koje su dogovorene u pojedinačnim slučajevima. Dalje pojedinosti ili dodaci u vezi sa obradom podataka nalaze se u pripadajućim ugovorima, obrascima, izjavi o pristanku i/ili drugim informacijama koje su vam date (npr. u kontekstu korišćenja naše web stranice ili  u našim uslovima korišćenja). Dalje, ovi podaci o zaštiti podataka mogu se s vremena na vreme ažurirati, kao što možete videti na našoj web stranici.

2.1 Svrhe na osnovu izvršavanja sporazuma ili predugovornih radnji (Čl. 6., stav 1 b GDPR-a)

Obrada Ličnih podataka se sprovodi radi izvršavanja ugovora koje smo sklopili sa vama i vaših narudžbina. Obrada posebno služi kako bi se pružila garancija proizvođača, opcija produžene garancije, pomoć na putu, usluga Mazda Care Service, održavanje digitalnog zapisa servisa (Digital Service Record – DSR), procesi u vezi sa dobrom reputacijom, programi bonusa za Lice sa invaliditetom, subvencije za finansiranje vozila itd. Obrada Ličnih podataka sprovodi se i radi sprovođenja mera i aktivnosti unutar okvira predugovornih odnosa, npr. sa potencijalnim klijentima koji traže probnu vožnju. Na osnovu vaših narudžbi mi pružamo potrebne usluge, mere i aktivnosti. To uglavnom uključuje komunikaciju sa vama koja je u vezi sa ugovorom, proveru transakcija, narudžbina i ostalih sporazuma, kao i kontrolu kvaliteta putem odgovarajuće dokumentacije, pritužbi, garancija i postupaka u vezi sa dobrom reputacijom, mere kojima se kontrolišu i optimizuju poslovni procesi i izvršavanje opštih obaveza brige, kontrole i nadzora od strane ogranaka (npr. društvo-majka); praćenje i održavanje proizvoda – i sigurnosti na putu (npr. kampanjama povlačenja i servisa) i razvoj proizvoda –i unapređenje, statističke procene za korporativno upravljanje, evidenciju i kontrolu troška, izveštavanje, internu i spoljnu komunikaciju, upravljanje u kriznim situacijama, knjigovodstvenu i poresku procenu operativnih usluga, upravljanje rizikom, ulaganje pravnih zahteva i odbrane u slučaju pravnih sporova; osiguranje informatičke sigurnosti (između ostalog i provere sistema i verodostojnosti) i Opšte sigurnosti, uključujući i sigurnost objekata i postrojenja, osiguranje i izvršenje domaćih nadležnosti (npr. putem kontrola pristupa); garancija integriteta, autentičnosti i raspoloživosti podataka, sprečavanje i istragu kaznenih dela; kontrolu od strane nadzornih tela ili vlasti (npr. revizije).

2.2 Svrhe unutar okvira legitimnog interesa naše strane ili trećih strana (čl. 6., stav 1. GDPR-a)

Osim za stvarno ispunjenje (pred)ugovora, vaše podatke obrađujemo kadgod je tako nešto potrebno kako bi se zaštitili naši legitimni interesi ili oni trećih strana, a naročito u sledeće svrhe:

-       Oglašavanje ili ispitivanje tržišta i javnog mnjenja, uz uslov da se niste protivili korišćenju vaših podataka;

-       Prikupljanje informacija i razmena podataka sa kreditnim agencijama kada tako nešto prevazilazi naš ekonomski rizik;

-       Ispitivanje i optimizacija procesa radi analize potreba;

-       Dalji razvoj usluga i proizvoda, ali i postojećih sistema i procesa;

-       Otkrivanje ličnih podataka unutar okvira dubinske analize u toku pregovora o prodaji preduzeća;

-       Radi poređenja evropskih i međunarodnih antiterorističkih propisa ukoliko tako nešto pravazilazi zakonske obaveze;

-       Obogaćivanje naših podataka, npr. korišćenjem ili ispitivanjem javno pristupačnih podataka;

-       Statističke procene ili analiza tržišta;

-        Vrednovanje;

-       Ulaganje pravnih zahteva i odbrana u pravnim sporovima koji se ne mogu direktno pripisati ugovornim odnosima;

-       Ograničena obrada podataka ako brisanje nije moguće ili ako je moguće samo uz nesrazmerno veliki napor zbog posebne vrste čuvanja;

-       Razvoj sistema bodovanja ili automatizovanih procesa donošenja odluka;

-       Sprečavanje i istraga kaznenih dela, ako to nije isključivo u svrhu ispunjavanja zakonskih zahteva;

-       Sigurnost objekata i postrojenja (npr. putem kontrole pristupa i video nadzora) ukoliko tako nešto prevazilazi Opšte dužnosti brižnog postupanja;

-       Interne i eksterne istrage, pregledi sigurnosti;

-       Bilo kakvo praćenje ili snimanje telefonskih razgovora radi kontrole kvaliteta i svrhe osposobljavanja;

-       Čuvanje i održavanje potvrda iz područja privatnog prava ili službenih vlasti;

-       Preuzimanje i izvršavanje domaćih punomoćja putem odgovarajućih mera, kao i video nadzor zbog zaštite klijenata i zaposlenih i zbog osiguranja dokaza u slučaju počinjenja kaznenih dela i zbog njihovog sprečavanja.

2.3 Svrhe u okviru vašeg odobrenja (čl. 6., stav 1a GDPR-a)

Vaši lični podaci mogu da se obrađuju i za određene posebne svrhe (npr. korišćenje komunikacionih sistema preduzeća zbog privatnih razloga; Vaše fotografije/video zapisi radi objave na Intranetu/Internetu) kao rezultat vašeg odobrenja. Stoga možete u bilo kojem trenutku povući ovo odobrenje. Ovo se primenjuje i na povlačenje izjava o pristanku koja su nam izdate pre stupanja na snagu GDPR-a, odnosno pre 25. maja 2018. Posebno ćete biti obavešteni o posledicama povlačenja ili odbijanja pružanja odobrenja u odgovarajućem tekstu odobrenja.  
Uopšteno, povlačenje odobrenja primenjuje se samo na budućnost. To se ne odnosi na obradu koja se odvijala pre izdavanja odobrenja i ista ostaje zakonita.

2.4 Svrhe koje se odnose na poštovanje pravnih obaveza (čl. 6., stav 1c GDPR-a) ili javnog interesa (čl. 6., stav 1e GDPR-a)

Kao i svi ostali subjekti koji deluju u poslovnoj sferi, i mi podležemo nizu zakonskih obaveza. Ovde se uglavnom radi o pravnim zahtevima (npr. trgovački i poreski propisi), ali i o primenjivim propisima o nadzoru i ostalim zahtevima koje postavljaju tela vlasti. Svrhe obrade mogu uključivati i provere identiteta i starosti, sprečavanje prevare i pranja novca (npr. upoređivanja sa evropskim i međunarodnim antiterorističkim spiskovima), poštovanje obaveza kontrole i obaveštavanja prema poreskom pravu, arhiviranje podataka u svrhu zaštite i sigurnosti podataka, kao i u svrhe revizije od strane poreskih savetnika/revizora, fiskalnih i drugih tela vlasti. Dalje, može biti potrebno otkrivati Lične podatke unutar okvira mera službene vlasti/suda radi prikupljanja dokaza, sprovođenja zakona i kaznenog progona ili udovoljavanja građansko-pravnim zahtevima.

3.   Kategorije podataka koje obrađujemo ako iste ne arhiviramo direktno od vas i njihovo poreklo

Ako je to potrebno zbog ugovornih odnosa sa vama i aktivnosti koje vi sprovodite, možemo obrađivati podatke koje na zakonit način dobijemo od Mazdine mreže ili drugih preduzeća (npr. osiguravajućih kuća, pružalaca finansijskih sredstava) ili trećih strana (kreditne agencije, organizacije koje objavljuju adrese). Dalje, obrađujemo lične podatke koje smo prikupili, zaprimili ili stekli na zakonit način iz javno pristupačnih izvora (poput, na primer, trgovačkih registara i registara udruženja, građanskih evidencija, štampe, interneta i ostalih medija), ako je to potrebno i ako smemo obrađivati takve podatke u skladu sa zakonskim odredbama.  

Relevantne kategorije ličnih podataka mogu naročito biti:

    Lični podaci (ime i prezime, datum rođenja, mesto rođenja, nacionalnost, bračni status, zanimanje/delatnost i slični podaci, kontakt osoba, vozač i slični podaci)

    Kontakt podaci (adresa, e-mail, broj telefona i slični podaci)

    Zajmodavci i zajmoprimci

    Podaci o adresi (podaci iz registara stanovništva i slično)

    Podaci o vozačkoj dozvoli ili ličnoj karti,

    Potvrda plaćanja/potvrda pokrića za bankovne i kreditne kartice

    Informacije o vašem finansijskom statusu (kreditna sposobnost uključujući i bodovanje, odnosno, podaci za procenu ekonomskog rizika)

    Istorija klijenta

    Tehnički podaci o vozilu uključujući i dijagnostiku

    Informacije o održavanju i popravkama

    Podaci o vašem korišćenju telemedija koje mi pružamo (npr. vreme pristupa našim web stranicama, aplikacijama ili newsletteru, naše stranice/linkovi na koje ste kliktali ili unosi i slični podaci)

    Video podaci

4.    Primaoci ili kategorije primalaca vaših podataka

Vaše podatke zaprimaju interni uredi ili organizacione jedinice unutar našeg društva kojima su takvi podaci potrebni kako bi izvršili naše ugovorne i zakonske obaveze ili kojima su takvi podaci potrebni u okviru obrade i sprovođenja naših legitimnih interesa. 
Vaši podaci se otkrivaju/prenose eksternim kancelarijama i osobama samo 

 • U vezi sa izvršavanjem ugovora;
 • U svrhe kada smo obavezni ili imamo pravo na davanje informacija, obaveštenja ili kada smo obavezni ili imamo pravo na prosleđivanje podataka (npr. poslodavčevoj organizaciji za osiguranje od odgovornosti, u okviru programa zdravstvenog osiguranja, fiskalnim vlastima) kako bi ispunili pravne obaveze ili kada je prosleđivanje podataka u javnom interesu (videti broj 2.4.);
 • U onoj meri u kojoj eksterni pružaoci usluga koje smo mi angažovali obrađuju podatke kao obrađivači ugovora ili stranke koje obavljaju određene funkcije, (npr. pružaoci usluga za pomoć na putu, opciju produžene garancije, uslugu Mazda Care Service, kao i pružaoci leasinga i ostalih oblika finansiranja, eksterni centri podataka, podrška i održavanje IT aplikacija, arhiviranje, obrada dokumenata, usluge pozivnih centara, usluge provere saobraznosti, kontroling, kontrola podataka radi suzbijanja pranja novca, validacija i zaštita podataka, provera verodostojnosti, uništavanje podataka, nabavka, administracija klijenata, poštanska priprema pošiljke, marketing, tehnologija medija, istraživanje, kontrola rizika, naplata, telefonija, upravljanje web stranicom, usluge revizije, kreditne institucije, štamparije ili preduzeća za arhiviranje podataka, kurirske službe, logistika);
 • Kao rezultat naših legitimnih interesa ili onih treće strane unutar okvira svrha koji je naveden pod brojem 2.2. (npr. državnim vlastima, kreditnim agencijama, agencijama za naplatu potraživanja, advokatima, sudovima, proceniteljima, preduzećima koja pripadaju grupacijama preduzeća i telima i instancama kontrole);
 • Ako ste nam dali dozvolu za prosleđivanje podataka trećim stranama.


Dalje, ne smemo prosleđivati vaše podatke trećim stranama ako vas o tome nismo posebno obavestili. Ako angažujemo pružaoce usluga u okviru obrade neke narudžbine, vaši podaci će biti podvrgnuti standardima sigurnosti koje smo sami razradili kako bi se na odgovarajući način zaštitili vaši podaci. U svim ostalim slučajevima primaoci smeju da koriste podatke samo u one svrhe u koje su im isti i poslati.  

5.     Vremensko trajanje čuvanja vaših podataka

Obrađujemo i čuvamo vaše podatke za vreme trajanja našeg poslovnog odnosa. To uključuje razdoblje pre sklapanja ugovora (predugovorne pravne odnose) i izvršenje ugovora.

Uz to, mi podležemo i različitim obavezama držanja i dokumentovanja podataka koje proizilaze između ostalog iz trgovačkog i poreskog prava. Razdoblja i rokovi za držanje podataka i/ili dokumentovanje koji su tu utvrđeni su do deset godina nakon završetka ugovornog odnosa ili predugovornog pravnog odnosa.  

Dalje, posebne zakonske odredbe mogu iziskivati i duže rokove (npr. naša obaveza praćenja proizvoda do kraja životnog veka vozila kako bismo mogli da pokrenemo prema potrebi kampanje opoziva ili servisa).

Ako podaci više nisu potrebni radi ispunjenja ugovornih ili zakonskih obaveza i prava, isti se redovno brišu, osim ako nije potrebna njihova dalja obrada – tokom ograničenog vremena - radi ispunjenja svrha koje su popisane pod brojem 2.2. zbog važnijeg legitimnog interesa. Takvim važnijim legitimnim interesom se smatra slučaj, na primer, kada nije moguće izbrisati podatke zbog posebne vrste čuvanja ili ako je to moguće, ali samo uz nerazumno visok trošak, a obrada zbog drugih svrha je isključena odgovarajućim tehničkim i organizacionim merama.

6.    Obrada podataka u trećoj zemlji ili od strane međunarodne organizacije

Podaci se prosleđuju kancelarijama u zemljama izvan Evropskog privrednog prostora EU/EEA (takozvane treće zemlje) kadgod je to potrebno radi izvršavanja ugovorne obaveze prema vama (npr. ako budete poslati u drugu zemlju), ako to iziskuje zakon (npr. obaveze obaveštavanja prema poreskom pravu), ako je to u legitimnom interesu nas ili treće strane ili ako ste nam vi dali pristanak za to.

Istovremeno se vaši podaci mogu obrađivati u trećoj zemlji i u vezi s auključivanjem pružalaca usluga u okvir obrade narudžbine. Ako Evropska komisija nije izdala nikakvu odluku o postojanju razumnog nivoa zaštite podataka za određenu zemlju, mi garantujemo da će vaša prava i slobode biti razumno zaštićeni i garantovani u skladu sa zahtevima EU-a o zaštiti podataka kroz ugovorne sporazume u ovu svrhu. Na vaš zahtev daćemo vam detaljne informacije.  

Možete zatražiti informacije o odgovarajućim i razumnim garancijama i mogućnostima kako i gde možete dobiti primerak istih od službenika za zaštitu podataka unutar društva ili odseka za ljudske resurse koji je zadužen za vas.

7.    Čuvanje podataka u vozilu

U vašem vozilu su ugrađene elektronske kontrolne jedinice. Takve kontrolne jedinice obrađuju podatke koje, na primer, zaprime od senzora na vozilu ili ih stvaraju same ili ih razmenjuju međusobno. Neke kontrolne jedinice su potrebne radi sigurnog rada vašeg vozila, druge vam pružaju podršku tokom vožnje (sistemi pomoći pri vožnji), osiguravaju ugodniju vožnju ili funkcije sistema infotainment.

Ispod su navedene Opšte informacije o obradi podataka u vozilu. Dalje informacije koje se odnose na to koji se specifični podaci prikupljaju i čuvaju u vašem vozilu i koji se prenose trećim stranama i u koju svrhu moguće je pronaći pod naslovom „zaštita podataka“ u odgovarajućim uputstvima za korišćenje gde se nalaze direktni linkovi sa funkcionalnim specifikacijama na koje ovo utiče. Navedena uputstva za korišćenje su dostupna i online, a u zavisnosti od konfiguracije vozila, u digitalnom formatu.

Lični podaci

Svako vozilo je identifikovano jedinstvenim identifikacionim brojem vozila. Takav broj se može povezati sa postojećim i bivšim vlasnicima vozila. Podaci koji se prikupljaju iz vozila mogu se povezati sa vlasnikom ili vozačem vozila i nekim drugim putem, npr. registarskom tablicom vozila.

Podaci koje generišu ili obrađuju kontrolne jedinice dakle mogu biti lični podaci ili mogu, u određenim okolnostima, biti lični identifikacioni podaci. U zavisnosti od toga koji su podaci o vozilu raspoloživi, moguće je izvući zaključke o, na primer, vašem načinu vožnje,  lokaciji ili smeru kretanja ili obrascima potrošnje.  

Vaša prava u svezi sa zaštitom podataka

Prema trenutno važećem pravu o zaštiti podataka, imate određena prava u odnosu na društva koja obrađuju vaše lične podatke 

Prema tome, imate pravo da zatražite sveobuhvatno otkrivanje informacija od proizvođača ili trećih strana bez ikakvog troška (npr. od strana koje su angažovane za usluge pomoći na putu u slučaju kvara, pružalaca online usluga za vozilo), uz uslov da su oni sačuvali vaše lične podatke. Možete da zatražite informacije o tome koji su podaci o vama sačuvani, u koju svrhu i koje im je poreklo. Vaše pravo na informacije se proširuje i na prenos podataka drugim trećim stranama.

Podaci koji se isključivo pohranjuju lokalno u vozilu smeju se pregledati uz stručnu pomoć, npr. u automehaničarskoj radionici, a prema potrebi uz plaćanje.

Pravni zahtevi u svezi sa otkrivanjem podataka

U onoj meri u kojoj postoje pravni propisi, proizvođači imaju obavezu dati informacije koje čuvaju na zahtev javnih vlasti, i to u onoj meri u kojoj se to traži od slučaja do slučaja (npr., kada je u toku istraga određenog kaznenog dela).

Javne vlasti smeju isto tako da čitaju podatke iz vozila u određenim slučajevima, ali unutar polja primene merodavnog prava. Na primer, u slučaju nesreće smeju se čitati informacije iz kontrolne jedinice vazdušnog jastuka kako bi se razjasnile okolnosti nesreće.

Operativni podaci iz vozila

Kontrolne jedinice obrađuju podatke kako bi vozilo moglo da radi.  

Takvi podaci uključuju, na primer:

-       Informacije o stanju vozila (npr., brzina, usporavanje, bočno ubrzavanje, brzina okretanja točkova, pokazatelj korišćenja sigurnosnog pojasa),

-       uslove u okruženju (npr., temperatura, senzor za kišu, senzor razmaka).

Ovi podaci su opšte nestalni, ne čuvaju se duže od vremena rada i samo se obrađuju unutar vozila. Kontrolne jedinice često sadrže medije za čuvanje podataka. Oni se mogu koristiti za privremenu ili trajnu evidenciju informacija o stanju vozila, naprezanja komponenti, zahteva za održavanjem i tehničkih događaja i kvarova.

Sledeće informacije se mogu čuvati u zavisnosti od tehničke konfiguracije:

-       Radni uslovi komponenti sistema (npr., nivoi napunjenosti, pritisak u gumama i stanje akumulatora),

-       Kvarovi i nedostaci važnih komponenti sistema (npr. svetla i kočnice),

-       Odgovor sistema na vanredne uslove vožnje (npr., aktivacija vazdušnih jastuka, aktivacija sistema kontrole stabilnosti),

-       Informacije o događajima u kojima je došlo do oštećenja vozila,

-       Za električna vozila, status napunjenosti visokonaponskog akumulatora i procenjena udaljenost koju vozilo može preći pre idućeg punjenja.

U posebnim slučajevima (npr. ako je vozilo utvrdilo nepravilnost u radu) može biti potrebno čuvati podatke koji bi se inače smatrali promenjivima.

Ako koristite servis (npr., popravke i održavanje) možda će biti potrebno pročitati i iskoristiti sačuvane operativne podatke zajedno sa identifikacionim brojem vozila. Podatke iz vozila smeju da čitaju zaposleni Mazdine mreže (npr. ovlašćene radionice, proizvođač) ili treće strane (npr., usluge pomoći na putu u slučaju kvara, samostalne automehaničarske radionice). Isto se primenjuje i u slučajevima koji su obuhvaćeni garancijam i kod mera osiguranja kvaliteta. 

Podaci se obično očitavaju putem obaveznog OBD-a (on-board diagnostics-ugrađenog dijagnostičkog sistema) u vozilu. Operativni podaci koji se na ovaj način očitavaju evidentiraju tehničke uslove vozila ili pojedinačne komponente i tako pomažu pri dijagnostici kvarova, saobraznosti sa obavezama koje proizlaze iz garancije i unapređenju kvaliteta. Ovi podaci, a posebno informacije koje se tiču naprezanja komponenti, tehničkih događaja operativnih grešaka i drugih grešaka prenose se prema potrebi proizvođaču zajedno sa identifikacionim brojem vozila. Dalje, odgovornost za proizvod spada pod odgovornost proizvođača. U ovu svrhu proizvođač koristi operativne podatke izvan vozila, na primer, kampanje opoziva. Ovi podaci mogu se koristiti i za proveru zahteva vezanih za zakonske garancije klijenta i garancije proizvođača.

Memoriju grešaka u vozilu može resetovati zaposleni u servisu tokom radova popravki i održavanja ili na vaš zahtev.

Funkcije udobnosti vožnje i sistema infotainment

Postavke i podešavanja u vozilu za udobnost vožnje možete čuvati i menjati/resetovati u bilo kojem trenutku.

U zavisnosti od posebnih konfirguracija vozila to može da uključuje:

-       Postavke sedišta i položaja upravljača,

-       Prilagođavanja vešanja i postavke klimatizacionog uređaja,

-       Podešavanja poput unutrašnjeg osvetljenja.

Možete i sami da ugradite podatke u funkcije sistema infotainment u kontekstu odabrane konfiguracije.

U zavisnosti od posebne konfiguracije vozila to može da uključuje:

-       Podatke iz multimedija, npr., muziku, filmove ili fotografije za reprodukovanje u integrisanom multimedijalnom sistemu,

-       Podatke iz adresara koji se koriste zajedno sa integrisanim sistemom telefoniranja bez korišćenja ruku ili integrisanim sistemom navigacije,

-       Odredišta unesena u navigacioni sistem

-       Podatke koji se odnose na korišćenje Internet usluga.

Ovi podaci vezani za funkcije udobnosti i sistem infotainment mogu biti sačuvani lokalno u vozilu ili na uređaju koje ste spojili sa vozilom (npr. pametni telefon, USB memorija ili uređaji za reprodukciju MP3 sadržaja). Ako ste ove podatke uneli sami, moći ćete da ih izbrišete u bilo kojem trenutku.

Prenos ovih podataka iz vozila izvršava se isključivo na vaš zahtev, naročito u vezi ss postavkama koje ste odabrali prilikom korišćenja online usluga.  

Integracija pametnih telefona, na primer funkcije poput Android Auto ili Apple Car Play

Ako vaše vozilo ima odgovarajuću opremu, moći ćete da povežete vaš pametni telefon ili neki drugi mobilni uređaj sa vozilom tako da možete isti da kontrolišete korišćenjem elemenata kontrole koji su integrisani u vozilo. Slike i zvukovi iz pametnog telefona mogu se reprodukovati putem multimedijalnog sistema vozila. Istovremeno se posebne informacije prenose u vaš pametni telefon. U zavisnosti od vrste integracije to može uključivati podatke o lokaciji, o dnevnom/noćnom načinu rada i ostale opšte informacije o vozilu. Molimo upoznajte se sa uputstvima za korišćenje vozila/sistema infotainment.

Integracija omogućuje korišćenje odabranih aplikacija pametnog telefona, na primer, navigaciju ili reprodukciju muzike. Dalja interakcija između pametnog telefona i vozila se ne odvija, a naročito ne postoji aktivni pristup podacima vozila. Prirodu bilo kakve dalje obrade podataka određuje pružalac aplikacija. Mogućnost korišćenja postavki i odabir istih zavisi od pojedinačne aplikacije i operativnog sistema vašeg pametnog telefona.  

Online usluge

Ako je vaše vozilo opremljeno bežičnom mrežnom vezom, to omogućuje razmenu podataka između vašeg vozila i ostalih sistema. Bežična veza se uspostavlja putem odašiljačke i prijemničke jedinice koja je svojstvena vozilu ili mobilnog terminala (npr. pametnog telefona) koji ste ugradili. Online funkcije se mogu koristiti putem ovakve mrežne veze. To uključuje online usluge i aplikacije koje vam omogućuje proizvođač ili neki drugi pružalac.

Usluge koje pruža proizvođač

Pojedinačne funkcije naših online usluga Mazda opisuje na odgovarajućim mestima (npr. u uputstvima za korišćenje i/ili na web stranici Mazde za pojedinačne zemlje) i pruža ih zajedno sa informacijama o zaštiti podataka. Lični podaci se mogu koristiti radi pružanja online usluga. Razmena podataka u ovu svrhu odvija se putem zaštićene veze, na primer, korišćenjem namenskih informatičkih sistema. Uz pružanje usluga, prikupljanje, obrada i korišćenje ličnih podataka odvija se isključivo na osnovu zakonske dozvole, na primer, u slučaju sistema za pozive u nuždi koji su zakonski zahtev, i to putem ugovornog sporazuma ili odobrenja.

Možete aktivirati ili deaktivirati (ponekad uz naknadu) usluge i funkcije u vozilu, a ponekad i celokupnu bežičnu vezu. Funkcije i usluge koje su zakonski zahtev, poput sistema za pozive u nuždi, su isključene iz ovoga.  

Usluge trećih strana

Ako želite koristiti online usluge drugih pružalaca (trećih strana), takve će usluge biti odgovornost navedenih pružalaca i podlegaće njihovim uslovima zaštite podataka i korišćenja. Generalno proizvođač nema uticaja na sadržaj koji se razmenjuje na ovaj način.

Molimo informišite se kod odgovarajućih pružalaca usluga o prirodi, opsegu i svrsi prikupljanja i korišćenja ličnih podataka u kontekstu usluga koje pružaju treće strane.

8.     Vaša prava na zaštitu podataka

Ako su ispunjeni određeni uslovi, možete ostvariti vaša prava na zaštitu podataka protiv nas

 • Imate pravo od nas da dobijete informacije o vašim sačuvanim podacima u skladu sa pravilima čl. 15.  GDPR-a (ako se primenjuje sa ograničenjima u skladu s § 34 nemačkog Saveznog zakona o zaštiti podataka (BDSG))
 • Ako to zatražite, ispravićemo vaše sačuvane podatke u skladu s čl. 16. GDPR-a ako su takvi podaci netačni ili nepotpuni.
 • Ako to želite, izbrisaćemo vaše podatke u skladu s načelima čl. 17. GDPR-a ako to ne sprečavaju druge zakonske odredbe (npr. zakonske obaveze zadržavanja podataka ili ograničenja iz § 35 nemačkog Saveznog zakona o zaštiti podataka (BDSG)) ili važniji interes sa naše strane (na primer, radi odbrane naših prava i zahteva)
 • Uzimajući u obzir preduslove utvrđene u čl. 18. GDPR-a, možete zatražiti da ograničimo obradu vaših podataka .
 • Dalje, možete uložiti prigovor na obradu svojih podataka u skladu s čl. 21. GDPR-a, a kao rezultat toga mi moramo prekinuti obradu vaših podataka. Međutim, ovo pravo na prigovor se primenjuje samo ako postoje izuzetno posebne okolnosti vaše lične situacije, čime se prava našeg društva suprotstavljaju vašem pravu na prigovor.  
 • U skladu sa odredbama čl. 20. GDPR-a imate isto tako pravo da primite vaše podatke u strukturiranom, uobičajeno upotrebljavanom i mašinski čitljivom formatu ili na prenos takvih podataka trećoj strani.
 • Dalje, imate pravo na povlačenje pristanka koji ste nam dali radi obrade vaših ličnih podataka, u bilo kojem trenutku i sa budućim učinkom (videti broj 2.3.).
 • Isto tako imate pravo da uložite pritužbu nadzornom telu koje je zaduženo za zaštitu podataka (čl. 77.  GDPR-a). Međutim, preporučujemo da uvek prvo pritužbu pošaljete našem službeniku za zaštitu podataka.
  Kadgod je to moguće, vaše prijave za ostvarivanje vaših prava trebale bi biti poslate u pisanom obliku na gore navedenu adresu ili direktno našem službeniku za zaštitu podataka.

 

9.     Opseg vaših obaveza pružanja podataka

Morate nam samo dati one podatke koji su potrebni za uspostavljanje i izvršenje poslovnog odnosa ili predugovornog odnosa ili radi prikupljanja koje smo zakonski dužni sprovesti. Bez navedenih podataka generalno ne možemo sklopiti sporazum niti nastaviti sa izvršenjem istog. To se može odnositi i na podatke koji će se kasnije tražiti u okviru ugovornog odnosa. Ukoliko budemo tražili podatke od vas izvan ovog što je utvrđeno, posebno ćete biti obavešteni o dobrovoljnoj prirodi ovakvog davanja informacija.

10.   Postojanje automatizovanog pojedinačnog donošenja odluka (uključujući i izradu profila)

Ne koristimo nikakav postupak isključivo automatizovanog donošenja odluka kako je utvrđeno članom 22. GDPR-a. Ako budemo u budućnosti uspostavljali takav postupak u pojedinačnim slučajevima, o tome ćemo vas posebno obavestiti ako to zahteva zakon.

U određenim uslovima možemo delimično obrađivati vaše podatke sa ciljem procene određenih ličnih aspekata (izrada profila).

Kako bismo vam dali ciljane informacije i savete o proizvodima, moguće je da ćemo koristiti alate procene. Oni će nam omogućiti izradu proizvoda koji su prilagođeni potrebama, komunikaciju i oglašavanje, uključujući i ispitivanje tržišta i javnog mnjenja.

Takvi postupci se mogu koristiti radi procene vaše solventnosti i kreditne sposobnosti, kao i za suzbijanje pranja novca i prevare.  Moguće je korišćenje „bodovnih vrednosti“ kako bi se procenila vaša kreditna sposobnost ili kreditna sposobnost generalno. U slučaju bodovanja, verovatnoća izvršenja obaveza plaćanja na osnovu ugovora se izračunava korišćenjem matematičkih metoda. Takve bodovne vrednosti pomažu i nama, na primer, u proceni naše kreditne sposobnosti, kod donošenja odluka u kontekstu sklapanja poslova koji se tiču proizvoda i iste su uključene u naše upravljanje rizikom. Obračun se zasniva na matematički i statistički priznatim i dokazanim metodama koje se zasnivaju na vašim podacima, a oni uključuju posebno prihode, rashode, postojeće obaveze, zanimanje, poslodavca, staž, iskustvo iz prethodnog poslovnog odnosa, podmirenje prethodnih kreditnih obaveza u skladu s ugovorom i informacije od kreditnih agencija.  

Informacije o nacionalnosti i posebnim kategorijama ličnih podataka na osnovu čl. 9 GDPR-a se ne obrađuju.

Informacije o vašem pravu na prigovor na osnovu čl. 21. GDPR-a 

1.Imate u svakom trenutku pravo na ulaganje prigovora na obradu vaših podataka koja se sprovodi Na osnovu čl. 6, stava 1f GDPR-a (obrada podataka Na osnovu jačih interesa) ili čl. 6., stava 1e GDPR-a (obrada podataka Na osnovu javnog interesa). Međutim, preduslov za to je da postoji osnov za vaš prigovor koji proizlazi iz vaše posebne lične situacije. To se primenjuje i na izradu profila koja se zasniva na ovoj svrsi u smislu čl. 4., br. 4 GDPR-a.

Ako uložite prigovor, mi ne smemo više obrađivati vaše Lične podatke, osim ako ne dokažemo postojanje uverljivih legitimnih razloga koji iziskuju zaštitu obrade jer prevazilaze vaše interese, prava i slobode ili ako obrada služi u svrhu dokazivanja, izvršenja ili odbrane pravnih zahteva.

2. Koristićemo vaše Lične podatke kako bismo sprovodili direktno oglašavanje. Ako ne želite da primate nikakve oglase, imate pravo uložiti prigovor u bilo kojem trenutku. To se primenjuje i na izradu profila, u onoj meri u kojoj je to povezano uz navedeno direktno oglašavanje. Poštovaćemo ovakav prigovor sa budućim učinkom.

Ne smemo više obrađivati vaše podatke u svrhu direktnog oglašavanja ako uložite prigovor na obradu u ove svrhe.

Prigovor se može uložiti bez ikakvih obaveza udovoljavanja određenom obliku i, ako je to moguće, treba se slati na:

Mazda Austria Gmbh
Ernst Diez Strasse 3
9020 Klagenfurt

info@mazda.hr

Naša politika o privatnosti i informacije o zaštiti podataka u svezi sa obradom podataka iz članova 13., 14. i 21. GDPR-a može se sa vremena na vreme menjati. Sve promene će biti objavljene na ovoj stranici. Starije verzije su dostupne u arhivi.

II.     Dodatna izjava o privatnosti za web stranice

Izjava o privatnosti

Mazda Austria (u daljem tekstu: Društvo) brine o zaštiti Vaše privatnosti pri obradi Vaših ličnih podataka i svi lični podaci prikupljeni tokom poseta na našim internet stranicama obrađuju se u skladu sa važećim Zakonom o zaštiti ličnih podataka. Naša web stranica uključuje i veze (linkove) na druge internet stranice, čiji sadržaj nije pod kontrolom Društva. Društvo ne može prihvatiti nikakvu odgovornost za sadržaj unutar tih internet stranica.

Prikupljanje i obrada Ličnih podataka

Prilikom posete našoj internet stranici, naš internet server automatski beleži ime vašeg davaoca internet usluga, internet stranice sa koje nas posećujete, internet stranice koje ustvari posećujete i datum i trajanje Vaše posete. Dodatni lični podaci čuvaju se isključivo uz Vaš pristanak, na primer u slučaju registracije, ankete, tendera ili izvršenja ugovora.

Sigurnost

Društvo koristi tehničke i organizacione sigurnosne mere kako bismo zaštitili podatke koje kontrolišemo protiv slučajne ili namerne manipulacije, gubitka, uništenja ili protiv pristupa neovlašćenih lica.

Pravo na izmenu podataka

Imajte na umu: Mazda Austria zadržava pravo da u bilo koje vreme uvede promene u specifikaciji i opremi. Sve prikazane specifikacije mogu varirati i možda nisu dostupne u Srbiji.

Dodatna izjava o privatnosti za našu Facebook fan stranicu

Naša Facebook fan stranica (dostupna putem linka: https://www.facebook.com/MazdaSrbija/) omogućuje Vam da saznate informacije o našim uslugama, da nas kontaktirate i da komunicirate sa nama. Ovu fan stranicu pružamo na osnovu našeg sporazuma sa Facebookom (Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ireland) o zajedničkoj obradi Ličnih podataka u skladu sa članom 26. GDPR-a (“Dodatak za menadžere obrade analitike stranice”). Na osnovu navedenog sporazuma nije nam dopušteno da samostalno donosimo ili implementiramo odluke koje se odnose na obradu podataka nužnu za analitiku stranice. Facebook je primarno odgovoran za obrade podataka koje služe za analitiku stranice kao i za usklađivanje sa svim obavezama koje proizlaze iz analitike stranice u skladu s GDPR-om, a imajući u vidu obradu podataka koji su predmet analize.

Prilikom posete našoj Facebook fan stranici podaci o Vama kao korisniku mogu biti obrađivani izvan područja EU. Facebook, Inc., kao sertifikovani američki pružalac u kontekstu evropsko-američkog sistema zaštite privatnosti, u pogledu obrade Vaših podataka je pristao da se uskladi sa evropskim standardima zaštite podataka, o čemu se možete pobliže informisati na sledećem linku: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active  (verzija: 02/11/2018).

Vaši podaci mogu biti obrađivani u svrhe istraživanja tržišta i u svrhe oglašavanja. Na primer, profili stvoreni na osnovu interesa koji su identifikovani korisničkim ponašanjem koriste se u svrhe postavljanja reklama. Vaši podaci će najčešće biti obrađivani putem kolačića sačuvanih na Vašem računaru.

Funkcija “analitika stranice” omogućava nam da putem Facebooka pristupimo različitim kategorijama statističkih podataka u vezi sa korišćenjem fan stranice kao što su podaci o ukupnom broju posetilaca, broju lajkova, aktivnosti stranice, uključenosti u objave, broju pregleda videa, broju pojavljivanja objava stranice, broju komentara, broju deljenja sadržaja, reakcijama, odnosu rodova, zemlji i gradu porekla, jeziku, pregledima i klikovima u shopovima, klikovima na planere rute i klikovima na telefonske brojeve. Navedene informacije koristimo kako bi naše stranice učinili atraktivnijima i kako bi što bolje odgovarale Vašim potrebama (npr. tako da identifikujemo pravi trenutak u kojem ćemo objaviti određeni sadržaj).

Facebook fan stranica omogućava nam da obrađujemo Lične podatke korisnika, u skladu sa našim legitimnim interesom, kako bi naše informativne ponude i naša komunikacija s korisnicima bile takve da što bolje odgovaraju potrebama i ciljanim grupama (legitimni interes je pravno utemeljen na članu 6. stav 1. točki f GDPR-a). U bilo kojem slučaju kada Facebook, kao pružalac platforme, od Vas zatraži pristanak za obradu specifičnih podataka, podaci na koje se takav pristanak odnosi biće obrađivani na pravnom osnovu propisanom članom 6. stav 1. tačka a GDPR-a.

U slučaju da želite koristiti bilo koje pravo koje Vam pripada kao ispitaniku, odnosno da želite zatražiti određene informacije o obradi Vaših podataka, obaveštavamo Vas da je najefikasniji način da to napravite direktno putem Facebooka (više na sledećem linku: https://www.facebook.com/legal/terms/information_about_page_insights_data).

Za više informacija o obradi i korišćenju vaših podataka, o Vašim pravima i o načinima na koji način možete koristiti postavke i prigovore (”opt-out”) da zaštitite svoju privatnost molimo Vas da proučite Izjavu o zaštiti podataka Facebooka dostupnu na linku https://www.facebook.com/about/privacy/ i Informacije o Analitici stranice koje su dostupne na linku https://www.facebook.com/legal/terms/information_about_page_insights_data.

Više o ”opt-out” korišćenju možete saznati na sledećim linkovima: https://www.facebook.com/settings?tab=ads ili //www.youronlinechoices.com.

Sledeći uslovi i odredbe u vezi sa korišćenjem fotografija sa mrežnih stranica www.facebook.com/mazdahrvatska

uslovi i odredbe čitanja i korišćenja Facebook Timeline Mazdine naslovne slike

    Dozvoljeno je menjati fotografije koristeći se funkcionalnostima aplikacije

    Dozvoljeno je menjanje i spremanje fotografija na lokalni medij (hard disk)

    Nije dozvoljeno dodavanje kopija fotografija pretećeg, klevetničkog i/ili uvredljivog sadržaja

    Nije dozvoljeno korišćenje fotografija u komercijalne svrhe

Kada koristite stranice, možemo stvoriti "kolačiće" na vašem računaru da bismo vam olakšali korišćenje i održavanje korisničke sesije i možemo prikupiti lične podatke pomoću tih kolačića da bismo mogli da vas identifikujemo u vezi sa ovim stranicama i pratiti vaše korišćenje stranica u skladu sa ovim pravilima. 

Svaki korisnik koji ostavi svoje lične podatke potvrđuje da je stariji/starija od 13 godina. Po pravilu ne prikupljamo ni ne držimo lične podatke pojedinaca za koje znamo da su mlađi od 13 godina i niti jedan deo naše stranice nije namenjen tome da privlači osobe mlađe od 13 godina. Držimo do zaštite privatnosti dece. Zato, ako saznamo da je korisnik mlađi od 13 godina, preduzećemo mere da se lični podaci tog korisnika izbrišu iz naših baza podataka i korisnik spreči u daljem korišćenju stranica.

Ceo tekst pravila o poverljivosti podataka potražite na //www.addthis.com/privacy

Informacije o Pravima i uslovima korišćenja možete pronaći na stranici Prava i uslovi korišćenja, a detalje oko “kolačića” (cookies) na stranici - /cookies/

Izjava o odricanju odgovornosti usluge Google Analytics

Ova internetska stranica koristi Google Analytics, uslugu analize prometa web-stranica koju pruža Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irska („Google“). Google Analytics upotrebljava kolačiće (tekstualne datoteke sačuvane na vašem računaru) kako bi analizirao informacije o vašoj upotrebi web-stranica pomoću podataka koje je kolačić prikupio (uključujući vašu IP adresu). Vaša IP adresa biće zaštićena i Google neće povezivati vašu IP adresu s ostalim podacima koje čuva. Upotrebu kolačića možete odbiti odabirom odgovarajućih postavki u svom pretraživaču. Međutim, imajte na umu da ako to učinite, nećete moći da upotrebljavate sve funkcionalnosti ove web stranice. Dalje, prikupljanje i upotrebu podataka (kolačiće i IP adresu) od strane kompanije Google možete onemogućiti preuzimanjem i ugradnjom dodatka pretraživaču dostupnog na https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?. Dodatne informacije o odredbama i uslovima upotrebe i zaštiti podataka možete pronaći na https://www.google.com/analytics/terms/.

Kliknite Ovde za pregled pravila zaštite privatnosti kompanije Google. 
Kako biste usluzi Google Analytics onemogućili da prati koje web-stranice pregledate, posetite:

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

Kao alternativno rešenje dodatka pretraživaču ili u slučaju pregledanja putem mobilnih uređaja, uslugu Google Analytics možete deaktivirati klikom na navedeni link. Kolačić za onemogućavanje biće sačuvan na računaru i tako će se u budućnosti sprečiti prikupljanje podataka prilikom poseta ovoj web stranici. (Ovaj kolačić za onemogućavanje primenjuje se samo u ovom pretraživaču na ovom uređaju. Ako izbrišete te kolačiće na svom uređaju, ali želite da nastavite sa blokiranjem praćenja ove web stranice, potrebno je ponovno kliknuti na link.)

 

Google reCAPTCHA

 

Na osnovu našeg legitimnog interesa za sprečavanje neželjene pošte i zloupotrebe, na našoj web-lokaciji upotrebljavamo i funkciju reCAPTCHA tvrtke Google. Ova funkcija se prvenstveno koristi za razlikovanje da li je unos napravilo fizičko lice ili se radi o zloupotrebi automatskom obradom. Usluga uključuje slanje IP adrese i ostalih podataka koji su potrebni za funkcionisanje usluge reCAPTCHA. Informacije o prikupljenim podacima, svrhama obrade i ostalim korisnim informacijama možete pronaći u Googleovim pravilima o privatnosti na adresi https://policies.google.com/privacy?hl=hr

 

Tehnologija praćenja Eloqua koja se koristi na našoj internet stranici i u našim marketinškim e-mailovima

 

Koristimo Softver za Automatizaciju Marketinga Eloqua iz Marketinškog Oblaka Oracle kako bismo personalizovali svoju komunikaciju sa vama, za naše internet stranice i za informacije koje vam šaljemo.

 

Eloqua kolačići

 

Eloqua koristi kolačiće i JavaSript kod na odgovarajućim stranicama, zbog merenja ponašanja korisnika i da bi pristupila određenim informacijama, na primer, putu koji odaberete na našim internet stranicama, preferencijama vaših klikova, izvornu IP adresu (vašu IP adresu), državu iz koje pristupate našim stranicama, vrstu vašeg pretraživača i slično. Eloqua dodaje kolačić na vaš uređaj kada prvi put pristupite našoj internet stranici. Koristimo Eloqua kolačić i podatke dobijene JavaScript kodom za analizu naše komunikacije i načina na koji ste koristili našu internet stranicu, kako bismo razumeli šta vas zanima i na koji način možemo unaprediti komunikaciju prema vama.

 

Kako biste primali lična obaveštenja i personalizovali korisničko iskustvo, lične informacije koje ste podelili sa nama putem obrazaca - na primer preko zahteva za pretplatom na novosti, zahteva za probnim testiranjem i slično, spajamo sa podacima pretraživača povezanim sa kolačićem Eloqua na vašem uređaju. Kolačić će biti onesposobljen nakon dve godine, osim ako ga pre tog roka ne izbrišete iz postavki svog pretraživača.

 

Koristimo kolačiće Eloqua Na osnovu člana 6. stav 1. tačka f) Opšte uredbe o zaštiti podataka, putem kojeg težimo ostvarivanju gore pomenutih legitimnih interesa.

 

Da biste onesposobili praćenje Eloqua kolačića, molimo vas podesite svoje postavke na stranici https://www.mazda.hr/cookies/

Eloqua komunikacija putem e-maila

 

E-mailovi poslati pomoću Eloqua-e sadrže određene tehnologije za praćenje. Podatke prikupljene na takav način primarno koristimo da bismo saznali koja područja vas zanimaju, za razumevanje da li ste pročitali naše e-mailove i koje linkove ste otvorili. Zatim koristimo te podatke na način da ih povezujemo sa postojećim podacima za praćenje ili profilisanje, da bismo unapredili e-mailove koje šaljemo vama i ponudili personalizovano iskustvo u sklopu usluge koju pružamo.

 

Ako želite da isključite primanje e-mailova od Mazde, možete to da uradite na sledeće načine:

- Odjavite se na jednostavan način od bilo kakvog marketinškog e-maila klikom na link za otkazivanje pretplate sadržan u e-mailu

- Odjavite se od bilo kakvih marketinških komunikacionih kanala. Molimo Vas da kontaktirate Mazdin odsek za odnose sa klijentima putem info@mazda.hr kako bismo mogli da ažuriramo Vaše postavke.

- myMazda aplikacija - ako ste registrovani u myMazda aplikaciji možete promeniti svoje podatke ili ispraviti vaše marketinške postavke unutar aplikacije.